Privacybeleid

Versie 3.0 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/10/2019.

 

Inleiding

Fos Fotografie nodigt haar gebruikers uit de tijd te nemen om het privacybeleid goed door te nemen en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Het privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Fos Fotografie. U dient zich er bewust van te zijn dat Fos Fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Fos Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Fos Fotografie verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van de diensten hebben verzameld. Fos Fotografie stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Op deze pagina laat Fos Fotografie u weten welke gegevens verzameld worden wanneer u de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt.

Het privacybeleid werd opgesteld om degenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun ‘Persoonlijk Identificeerbare Informatie’ (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een persoon in context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop Fos Fotografie uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, gebruikt, beschermt of anderszins behandelt in overeenstemming met onze website.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de Belgische Algemene Verordening Gegevensbescherming die van toepassing zijn op Fos Fotografie. Door middel van deze AVG wil Fos Fotografie het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze AVG geïnformeerd over hun rechten.

Fos Fotografie heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De overdracht van gegevens via het internet kan echter veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet altijd gegarandeerd is. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om via alternatieve middelen, bijvoorbeeld per telefoon of brief, persoonlijke gegevens aan Fos Fotografie door te geven.

 

Definities

De verklaring omtrent de gegevensbescherming van Fos Fotografie is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG (of ook General Data Protection Regulation – GDPR genoemd).

Deze verklaring over gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor de klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, lichten we eerst de gebruikte terminologie toe die in dit privacybeleid worden gehanteerd.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd; door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene

Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Verwerking

Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aanpassing of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

Beperking van verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen over de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.

Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

De controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.

Processor

Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Derde partij

Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

 

Wie is de controller?

De controller Fos Fotografie is gevestigd te Nederland en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0662974610. Deze controller is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.FosFotografie.com
E-mail: [email protected]

 

Verzameling van persoonsgegevens

De website Fos Fotografie verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden.

De verzamelde informatie kan zijn:

 • de gebruikte browsertypen en -versies,
 • het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem,
 • de website vanwaar een toegangssysteem de website bereikt (zogenaamde verwijzers),
 • de sub -websites,
 • de datum en tijd van toegang tot de internetsite,
 • een internetprotocoladres (IP-adres),
 • de internetprovider van het toegangssysteem, en
 • alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Fos Fotografie geen conclusies over de betrokkene.

Deze informatie is veeleer nodig om:

 • de inhoud van de website correct te leveren,
 • de inhoud van de website en advertentie te optimaliseren,
 • de levensvatbaarheid  van de informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te verzekeren en
 • wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert Fos Fotografie anoniem verzamelde gegevens en statistische informatie, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van Fos Fotografie te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die verwerkt worden. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, zijn in de eerste plaats de gegevens die de betrokkene zelf invoert via de verschillende pagina’s van de website en die Fos Fotografie verkrijgt door het gebruik van de website en/of producten en/of diensten.

Als controller heeft Fos Fotografie talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te kunnen waarborgen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Fos Fotografie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan dus per gegeven verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Fos Fotografie verplicht om facturatiegegevens minimaal 7 jaar bij te houden) of uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren, bij geschillen tot maximaal 10 jaar.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard beperkt toegankelijk. De bewaartermijnen worden dan ook gehanteerd voor de volgende categorieën van persoonsgegevens bij inactieve of overtollige gegevens:

 • Personalia & accountgegevens: 5 jaar
 • Adres & bedrijfsgegevens: 5 jaar
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Facturatiegegevens: 7 jaar

Als de bewaartermijn niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Fos Fotografie verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten van de betrokkene

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking dat de persoonsgegevens over hem of haar al dan niet verwerkt worden.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op inzage en transparantie

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zo kosteloos informatie te bekomen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te bekomen bij de controller verantwoordelijk voor de verwerking. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van Fos Fotografie.

Recht om vergeten te worden

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om bevestiging te krijgen van de controller verantwoordelijk voor de verwerking om het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en door de controller verantwoordelijk voor de verwerking is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, zolang de verwerking niet nodig is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6(1), onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(1), van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de controller verantwoordelijk voor de verwerking is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8(1), van de AVG.
 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene om verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens wil vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Een medewerker van Fos Fotografie ziet er op toe dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de controller verantwoordelijk voor de verwerking, persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, is deze verplicht om de persoonsgegevens te wissen ingevolge artikel 17(1). Rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is.

Een medewerker van de Fos Fotografie zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

Recht van beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende punten van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21(1), van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Fos Fotografie opgeslagen persoonsgegevens wenst te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer verantwoordelijk voor de verwerking. Fos Fotografie regelt de beperking van de verwerking.

Recht op gegevensportabiliteit

Elke betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, dat door de Europese wetgever is toegekend.

De betrokkene heeft het recht deze gegevens zonder belemmeringen van de voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6(1), onder a), van de AVG of artikel 9(2), onder a), van de AVG, of op grond van een contract overeenkomstig artikel 6(1), onder b), van de AVG, en de verwerking wordt met behulp van geautomatiseerde middelen uitgevoerd, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20(1), van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van Fos Fotografie.

Recht om bezwaar te maken

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om op grond van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6(1), onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Fos Fotografie zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij Fos Fotografie kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien Fos Fotografie persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit geldt voor het opstellen van profielen voor zover deze betrekking hebben op dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Fos Fotografie de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door Fos Fotografie voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89(1), van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van Fos Fotografie. Bovendien staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om langs geautomatiseerde weg en met gebruikmaking van technische specificaties bezwaar aan te tekenen.

 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing van de Europese wetgever die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of die hem of haar in aanzienlijke mate raakt, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren ervan, een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan door de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn opgenomen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Fos Fotografie passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Fos Fotografie.

 

Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht van de Europese wetgever om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Fos Fotografie.

 

Contactmogelijkheden

De website van Fos Fotografie bevat een pagina waarop de gebruiker snel contact met Fos Fotografie kan maken, evenals directe communicatie met Fos Fotografie. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via het contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door de betrokkene aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

U kan ons ook altijd een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected]

 

Cookiebeleid

De website van Fos Fotografie gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Fos Fotografie de gebruikers van de website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die anders niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met in eerste instantie de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om de website te gebruiken.

De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie waar deze wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van het winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

Cookies van derde partijen

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door vertrouwde derde partijen. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web, om ons te helpen begrijpen hoe de gebruiker de site gebruikt en de manieren waarop wij de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoeveel tijd de gebruiker op de site doorbrengt en welke pagina’s hij bezoekt, zodat we interessante inhoud kunnen blijven produceren. Zie voor meer informatie over Google Analytics-cookies de officiële Google Analytics-pagina (https://www. google.be/intl/en/analytics).

Wat zijn uw keuzes over cookies?

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via de website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

Als de gebruiker de cookies wil verwijderen of weigeren kan hij terecht op de helppagina’s van de webbrowser. Via de volgende links wordt er uitgelegd hoe cookies op verschillende webbrowsers geconfigureerd kunnen worden:

Voor alle andere webbrowser, kijk dan op de officiële website of documentatie van de webbrowser.

U kan ook meer informatie over cookies terugvinden op de volgende derde partijwebsites:

 

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Fos Fotografie maakt als verantwoordelijk bedrijf geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering in welke vorm en op welke manier dan ook voor onze diensten of producten.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Fos Fotografie behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Dit privacybeleid is daarom aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Alle nieuwe functies of diensten die aan de huidige website worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan dit privacybeleid.

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid van de website regelmatig te controleren op wijzigingen.

Op deze pagina zal u dan ook altijd de meest recente versie vinden van ons privacybeleid.